หลักการและเหตุผล


      ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
      เรากำลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ คนไทยเองจำเป็นต้องปรับตัวเองอย่างมากเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจำเป็นต้องมี คนไทย 4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้องพร้อมที่จะเป็นคนมีจิตสาธารณะ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน Sharing Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิต การทำงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จึงได้เล็งเห็น ถึง การปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดั้งเดิม เข้าสู่ Digital HR เพื่อสามารถสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าสู่ Digital Economy จึงได้ดำริจัดงาน Digital HR Forum เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวในวงกว้าง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Digital HR Forum จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ร่วมกับ August Series โดยภายใน August Series ประกอบด้วย eGovernment Forum /Digital Social Innovation และ Digital HR Forum และมีกำหนดจัดขึ้นทุกปี

วัตถุประสงค์


เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

สร้างความตระหนัก และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce

เวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และ ประเทศชาติAdvisory Council


นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)
นายกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(กรรมการ)
ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
(กรรมการ)

คุณประวิตร ฉัตตะละดา
ผู้อำนวยการ
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
นายดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)


Sponsored By


เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : tanya@absolutealliances.com
© Copyright 2019 Digital HR Forum 2019 All Right Reserved.